சனி, 23 ஜனவரி, 2010

காணிக்கை


ஓட்டை ஓடைச்சல்

பிச்சைப் பாத்திரத்தையும்

தாண்டி-

உண்டியல் பாத்திரத்தில்

விழும்

கடவுளால் நிராகரிக்கப்பட்ட

கருப்புப் பணம்.

நன்றி: வெற்றி வேந்தன், விடுதலை வேட்கை