திங்கள், 5 ஜூலை, 2010

இஸ்லாமியர்கள் மட்டும்தான் தீவிரவாதிகளா?

சில/பல தமிழ்த்தேசிய அன்பர்கள் உட்பட (சில உரையாடல்களின் )

உலக ஊடகங்களின் தொடர்ச்சியான பிரச்சாரத்தின் அடிப்படையில் இஸ்லாமியர்கள் உலகத்தின் மாபெரும் அச்சுறுத்தல்.....என்ற மூடநம்பிக்கையை சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம்....

இந்தியா என்னும் கூட்டமைப்பு இன்றைய சூழலில் சந்தித்து வரும்......இந்துத்தவ பயங்கரவாதத்தை புரிந்து கொள்ளும் பொருட்டு ஒரு சிறிய தொகுப்பு............

தயவு கூர்ந்து இந்த இணைப்புகளை கண்டிப்பாக படிக்கவும்.....
கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...1

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...2

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...3

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...4.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...5

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...6.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...7

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...8.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...9

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...10.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...11

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...12.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...13

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...14.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...15.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...16.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...17.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...18.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...19.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...20.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...21.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...22.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...23.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...24.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...25.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...26.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...27.

கொலை வெறிக்கூட்டத்தின் வாக்குமூலம் தமிழில்...28.

மகிழ்நன்,
9004840300 (மும்பை எண்)
9042274184 ( சென்னை எண்)