செவ்வாய், 26 ஆகஸ்ட், 2008

என் அப்பாவுக்குகருத்துகள் இல்லை: