ஞாயிறு, 24 ஜனவரி, 2010

அறிவற்ற அறிவு

முன்னேறி ஒடுகின்றோம்

பழமையை தூக்கிக் கொண்டே

விஞ்ஞானம் தேடுகிறோம்

மடமையில் வாழ்ந்துக்கொண்டே

சட்டங்கள் போடுகிறோம்

சுதந்திரம் பேசிக்கொண்டே

சாமியை வேண்டுகிறோம்

சாதியில் இருந்துகொண்டே

கவிதைகள் பாடுகின்றோம்

கற்பனையில் வாழ்ந்துக்கொண்டே

நன்றி: விடுதலை வேட்கை, வெற்றி வேந்தன்

கருத்துகள் இல்லை: